Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 24
4.4298
4.4588
4.4795
4.3760
-0.0177
-0.40%
21:53:22 | Metals
Aug 24
85.01
84.41
85.10
82.10
+0.76
+0.90%
21:53:25 | Energy
Jul 24
29.462
29.535
29.753
28.985
+0.071
+0.24%
21:53:15 | Metals
Aug 24
80.53
79.88
80.61
79.17
+0.81
+1.02%
21:53:26 | Energy
Jul 24
778.88
769.50
779.38
764.12
+8.26
+1.07%
21:53:22 | Energy
Jul 24
2.862
2.785
2.869
2.779
+0.074
+2.65%
21:53:21 | Energy
Sep 24
9,114.00
9,080.00
9,490.00
9,032.50
-37.00
-0.40%
21:53:24 | Agriculture
Jul 24
970.25
975.10
981.90
962.15
-0.65
-0.07%
21:53:22 | Metals
Sep 24
3,970.00
4,039.00
4,066.00
3,966.00
-87.00
-2.14%
21:53:11 | Agriculture
Jul 24
585.12
591.00
595.30
583.90
-4.88
-0.83%
21:53:17 | Agriculture
Jul 24
448.88
443.75
450.12
443.60
+5.88
+1.33%
21:53:08 | Agriculture
9,652.00
9,719.50
9,758.50
9,554.50
-13.50
-0.14%
21:53:15 | Metals