Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 20
2,484.00
2,455.50
2,484.50
2,447.50
+35.00
+1.43%
20:38:25 | Agriculture
Aug 20
387.63
373.25
389.13
372.75
+16.88
+4.55%
20:38:28 | Energy
Oct 20
988.35
960.30
988.35
946.10
+33.15
+3.47%
20:38:26 | Metals
Sep 20
2,212.90
2,180.40
2,223.65
2,156.30
+42.30
+1.95%
20:38:24 | Metals
Sep 20
1,458.00
1,405.00
1,459.00
1,405.00
+54.00
+3.85%
20:35:12 | Agriculture
Sep 20
511.88
508.50
512.88
508.12
+3.88
+0.76%
20:38:26 | Agriculture
Sep 20
310.62
308.50
310.62
308.50
+1.62
+0.52%
20:38:19 | Agriculture
Oct 20
2,043.90
2,024.70
2,048.00
2,015.50
+35.40
+1.76%
20:38:22 | Metals
Sep 20
2.9322
2.9025
2.9358
2.8878
+0.0377
+1.30%
20:38:26 | Metals
Sep 20
27.105
26.245
27.218
25.645
+1.077
+4.14%
20:38:26 | Metals
1,773.25
1,767.00
1,782.50
1,761.75
+6.00
+0.34%
20:38:13 | Metals
Sep 20
11.625
11.585
11.668
11.575
+0.035
+0.30%
20:38:30 | Agriculture
Sep 20
43.13
41.55
43.52
41.47
+1.43
+3.43%
20:38:29 | Energy
1,918.50
1,884.50
1,922.25
1,880.75
+34.25
+1.82%
20:38:20 | Metals
Sep 20
2.213
2.181
2.261
2.167
+0.020
+0.91%
20:38:26 | Energy
2,398.75
2,332.25
2,398.75
2,322.00
+70.00
+3.01%
20:38:24 | Metals
17,867.50
17,767.50
17,932.50
17,732.50
+95.00
+0.53%
20:37:10 | Metals