Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Mar 23
2,540.00
2,525.50
2,541.00
2,491.00
+21.00
+0.83%
03/12 | Agriculture
Jan 23
1,025.30
1,056.95
1,058.60
1,010.10
-29.60
-2.81%
03/12 | Metals
Mar 23
1,904.50
1,937.00
1,946.00
1,870.50
-41.80
-2.15%
03/12 | Metals
Jan 23
1,889.00
1,880.00
1,905.00
1,872.00
-3.00
-0.16%
03/12 | Agriculture
Mar 23
760.30
782.62
782.80
755.88
-21.70
-2.77%
03/12 | Agriculture
Mar 23
646.62
660.12
660.50
645.75
-13.38
-2.03%
03/12 | Agriculture
Feb 23
1,811.40
1,817.45
1,818.70
1,791.80
-3.80
-0.21%
03/12 | Metals
Mar 23
3.8550
3.7955
3.8650
3.7445
+0.0375
+0.98%
03/12 | Metals
Mar 23
23.355
22.960
23.475
22.480
+0.514
+2.25%
03/12 | Metals
2,549.00
2,498.50
2,564.00
2,445.00
+64.00
+2.58%
03/12 | Metals
Jan 23
17.653
17.790
17.805
17.630
-0.142
-0.80%
03/12 | Agriculture
Jan 23
80.34
81.47
82.22
79.65
-0.88
-1.08%
03/12 | Energy
3,103.00
3,090.00
3,104.50
3,027.50
+23.50
+0.76%
03/12 | Metals