Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jan 10
1,377.00
1,377.00
1,394.00
1,374.00
+23.00
+1.70%
00:29:41 | Agriculture
Dec 19
506.50
506.50
506.75
506.50
-0.12
-0.02%
06:18:54 | Agriculture
Dec 19
373.25
373.25
373.25
373.25
-136.02
-1.53%
05:45:00 | Agriculture
Dec 19
1,456.15
1,456.40
1,456.70
1,455.80
-0.45
-0.03%
06:28:22 | Metals
Dec 19
2.661
2.663
2.663
2.661
-0.001
-0.04%
06:27:53 | Metals
Dec 19
16.812
16.828
16.835
16.797
-0.023
-0.14%
06:23:35 | Metals
1,778.75
1,810.25
1,810.50
1,778.00
-28.25
-1.56%
01:57:24 | Metals
Jan 20
12.020
12.005
12.100
11.940
-0.020
-0.17%
02:15:01 | Agriculture
Dec 19
56.77
56.86
56.88
56.77
-0.14
-0.25%
06:28:33 | Energy
2,091.00
2,110.75
2,122.50
2,085.25
-21.50
-1.02%
01:57:49 | Metals
Dec 19
2.641
2.635
2.646
2.635
+0.006
+0.23%
06:28:33 | Energy
2,498.00
2,490.00
2,499.00
2,462.50
+4.75
+0.19%
01:59:52 | Metals
16,540.00
16,727.50
16,760.00
16,520.00
-197.50
-1.18%
01:50:08 | Metals