Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Nov 20
1,342.00
1,346.00
1,361.00
1,339.00
-103.00
-7.13%
22/09 | Agriculture
Dec 20
558.75
558.75
558.75
558.75
-0.13
-0.02%
04:55:03 | Agriculture
Dec 20
369.12
370.50
373.12
365.75
+0.12
+0.03%
01:19:55 | Agriculture
Dec 20
1,908.20
1,904.95
1,909.10
1,902.05
+0.60
+0.03%
06:49:02 | Metals
Dec 20
3.0688
3.0720
3.0722
3.0642
-0.0012
-0.04%
06:48:37 | Metals
Dec 20
24.565
24.510
24.593
24.395
+0.042
+0.17%
06:48:54 | Metals
1,778.75
1,781.00
1,792.50
1,774.75
-2.50
-0.14%
00:52:53 | Metals
Nov 20
12.505
12.218
12.530
12.218
+0.285
+2.33%
01:20:02 | Agriculture
Nov 20
39.70
39.75
39.76
39.59
-0.10
-0.25%
06:49:09 | Energy
1,887.75
1,895.00
1,905.75
1,881.25
-8.75
-0.46%
00:56:00 | Metals
Oct 20
1.840
1.840
1.848
1.838
-0.006
-0.33%
06:49:05 | Energy
2,468.00
2,469.75
2,499.75
2,461.00
-4.50
-0.18%
00:59:34 | Metals
18,235.00
18,007.50
18,305.00
18,007.50
+190.00
+1.05%
00:46:42 | Metals