Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Mar 20
1,320.00
1,316.00
1,322.00
1,311.00
+29.00
+2.25%
18/01 | Agriculture
Mar 20
570.88
565.75
572.62
564.12
+5.88
+1.04%
18/01 | Agriculture
Mar 20
389.38
376.00
389.38
376.00
+14.38
+3.83%
18/01 | Agriculture
Feb 20
1,557.35
1,552.70
1,561.35
1,549.45
+6.85
+0.44%
18/01 | Metals
Mar 20
2.846
2.852
2.875
2.842
-0.001
-0.04%
18/01 | Metals
Mar 20
18.032
17.940
18.177
17.907
+0.093
+0.52%
18/01 | Metals
1,804.75
1,808.00
1,814.25
1,803.25
-3.75
-0.21%
18/01 | Metals
Mar 20
13.500
13.330
13.610
13.330
+0.165
+1.24%
18/01 | Agriculture
Mar 20
58.58
58.58
58.58
58.58
0.00
0.00%
18/01 | Energy
1,979.50
1,981.00
2,014.75
1,967.25
-4.00
-0.20%
18/01 | Metals
2,428.75
2,401.25
2,439.25
2,399.50
+30.25
+1.26%
18/01 | Metals
17,767.50
17,610.00
17,847.50
17,587.50
+115.00
+0.65%
18/01 | Metals
Mar 20
2,800.00
2,691.00
2,807.50
2,682.00
+88.00
+3.24%
18/01 | Agriculture