Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 22
2,089.00
2,050.00
2,093.00
2,039.00
+48.00
+2.35%
25/05 | Agriculture
Jul 22
1,149.50
1,155.75
1,158.50
1,114.88
-4.50
-0.39%
01:20:05 | Agriculture
Jul 22
770.60
769.88
772.90
755.38
-0.40
-0.05%
01:20:05 | Agriculture
Jun 22
1,851.85
1,851.78
1,852.89
1,851.43
-0.05
0.00%
05:57:21 | Metals
Jul 22
4.2730
4.2718
4.2767
4.2713
+0.0038
+0.09%
05:56:46 | Metals
Jul 22
21.980
21.977
22.006
21.944
+0.003
+0.01%
05:56:37 | Metals
2,874.00
2,875.00
2,895.00
2,825.00
-27.50
-0.95%
00:05:55 | Metals
Jul 22
17.125
17.130
17.185
16.945
-0.040
-0.23%
01:20:01 | Agriculture
Jul 22
110.83
110.69
110.92
110.67
+0.09
+0.08%
05:56:17 | Energy
Jul 22
9.023
8.972
9.058
8.970
+0.039
+0.43%
05:56:32 | Energy
3,756.50
3,772.50
3,789.50
3,719.50
-34.00
-0.90%
00:29:08 | Metals
Jul 22
2,393.00
2,437.50
2,446.00
2,391.00
-48.00
-1.97%
00:29:00 | Agriculture
Jul 22
935.85
935.35
937.55
935.35
+0.90
+0.10%
05:57:21 | Metals