Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Nov 20
1,264.00
1,280.00
1,282.00
1,262.00
0.00
0.00%
20/10 | Agriculture
Dec 20
634.75
633.38
636.50
632.50
+1.37
+0.22%
11:48:48 | Agriculture
Dec 20
410.62
409.00
411.38
407.88
+1.74
+0.43%
11:48:55 | Agriculture
Dec 20
1,922.15
1,910.20
1,924.45
1,909.40
+6.75
+0.35%
11:48:25 | Metals
Dec 20
3.1685
3.1430
3.1705
3.1405
+0.0258
+0.82%
11:48:48 | Metals
Dec 20
25.235
24.745
25.273
24.745
+0.255
+1.02%
11:48:34 | Metals
1,846.25
1,840.50
1,846.75
1,839.75
+6.75
+0.37%
11:43:51 | Metals
Nov 20
12.213
12.230
12.230
12.203
+0.003
+0.02%
08:20:59 | Agriculture
Dec 20
41.52
41.18
41.59
41.16
-0.18
-0.43%
11:48:18 | Energy
1,785.25
1,776.25
1,787.75
1,766.75
+8.00
+0.45%
11:41:34 | Metals
Nov 20
2.930
2.899
2.938
2.893
+0.030
+1.03%
11:48:50 | Energy
2,549.50
2,538.75
2,549.75
2,533.25
+7.75
+0.30%
11:48:54 | Metals
18,690.00
18,665.00
18,697.50
18,660.00
+12.50
+0.07%
11:48:45 | Metals
Dec 20
2,397.00
2,417.50
2,419.50
2,372.50
-28.00
-1.15%
00:28:38 | Agriculture
Jan 21
884.15
876.10
885.00
876.10
+7.75
+0.88%
11:47:41 | Metals