Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 19
16.117
16.003
16.148
15.963
+0.146
+0.91%
13:13:58 | Metals
Sep 19
63.78
63.58
63.91
63.45
+0.12
+0.19%
13:14:27 | Energy
Aug 19
56.75
56.55
56.88
56.42
-0.03
-0.05%
13:14:27 | Energy
Aug 19
1,424.55
1,428.20
1,431.45
1,420.55
+1.25
+0.09%
13:14:28 | Metals
Sep 19
2.706
2.703
2.711
2.699
+0.003
+0.11%
13:14:26 | Metals
2,016.25
2,005.50
2,019.00
2,004.50
+10.00
+0.50%
13:13:46 | Metals
Aug 19
580.88
578.88
582.38
578.62
-2.12
-0.36%
13:14:33 | Energy
Sep 19
327.40
339.00
342.50
325.90
-5.00
-1.50%
03:03:03 | Agriculture
Aug 19
2.313
2.310
2.317
2.304
+0.003
+0.13%
13:11:20 | Energy
2,495.25
2,469.75
2,503.50
2,466.75
+21.75
+0.88%
13:14:10 | Metals
1,846.25
1,844.75
1,847.25
1,838.25
-1.00
-0.05%
13:11:14 | Metals
14,862.50
14,342.50
14,910.00
14,305.00
+490.00
+3.41%
13:14:20 | Metals
Sep 19
1,543.20
1,534.40
1,543.35
1,532.00
+8.20
+0.53%
13:14:25 | Metals
Oct 19
855.15
848.60
855.20
848.00
+6.35
+0.75%
13:14:01 | Metals
18,060.00
17,902.50
18,137.50
17,902.50
+127.50
+0.71%
13:13:22 | Metals
Aug 19
1.8814
1.8795
1.8856
1.8743
+0.0027
+0.14%
13:14:31 | Energy
5,973.00
5,972.25
5,983.25
5,956.25
-9.25
-0.15%
13:14:31 | Metals