Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Dec 22
674.12
669.75
674.62
669.62
+4.12
+0.61%
15:38:34 | Agriculture
Dec 22
905.80
899.62
908.25
895.00
+8.80
+0.98%
15:39:51 | Agriculture
Jan 23
2,162.00
2,166.00
2,169.00
2,160.00
-20.00
-0.92%
15:40:04 | Agriculture
Dec 22
2,330.00
2,305.50
2,333.00
2,299.00
+48.00
+2.10%
00:29:00 | Agriculture
Nov 22
17.390
17.395
17.430
17.353
+0.020
+0.12%
08:58:50 | Agriculture
Dec 22
1,679.25
1,669.10
1,682.65
1,667.55
+10.65
+0.64%
15:40:07 | Metals
Jan 23
872.55
860.35
875.00
859.10
+12.35
+1.44%
15:40:04 | Metals
Dec 22
19.130
18.815
19.180
18.747
+0.418
+2.23%
15:39:59 | Metals
Dec 22
3.4660
3.4272
3.4740
3.4100
+0.0480
+1.40%
15:40:04 | Metals
Dec 22
88.44
87.43
88.74
86.15
+1.26
+1.45%
15:39:59 | Energy
Nov 22
82.33
81.62
82.53
80.77
+1.10
+1.35%
15:40:06 | Energy
Nov 22
6.942
6.886
6.955
6.838
+0.068
+0.99%
15:39:16 | Energy
Nov 22
2.4224
2.4111
2.4261
2.3709
+0.0197
+0.82%
15:39:59 | Energy
Oct 22
998.88
1,005.50
1,006.25
979.25
-5.12
-0.51%
15:40:06 | Energy
7,628.00
7,546.50
7,645.00
7,537.50
+86.00
+1.14%
15:39:59 | Metals
2,233.00
2,232.50
2,246.50
2,228.50
+36.00
+1.64%
15:39:36 | Metals
3,024.50
2,982.50
3,033.00
2,972.50
+95.00
+3.24%
15:39:42 | Metals
22,593.00
22,789.50
22,807.50
22,508.00
+245.00
+1.10%
15:39:31 | Metals