Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 23
605.25
591.25
606.62
588.25
+14.25
+2.41%
27/05 | Agriculture
Jul 23
617.00
606.25
618.38
602.60
+13.00
+2.15%
27/05 | Agriculture
Jul 23
2,580.00
2,568.00
2,600.00
2,558.00
+27.00
+1.06%
26/05 | Agriculture
Jul 23
2,998.50
3,017.00
3,037.50
2,988.50
-18.50
-0.61%
27/05 | Agriculture
Jul 23
17.103
16.693
17.188
16.600
+0.503
+3.03%
27/05 | Agriculture
Aug 23
1,963.10
1,963.10
1,963.10
1,963.10
+2.40
+0.12%
27/05 | Metals
Jul 23
1,028.80
1,026.30
1,040.00
1,024.70
+2.50
+0.24%
27/05 | Metals
Jul 23
23.445
22.837
23.460
22.785
+0.535
+2.34%
27/05 | Metals
Jul 23
3.6723
3.5930
3.6843
3.5830
+0.0843
+2.35%
27/05 | Metals
Aug 23
76.98
76.98
76.98
76.98
+0.86
+1.13%
27/05 | Energy
Jul 23
72.87
71.90
73.05
71.49
+1.04
+1.45%
27/05 | Energy
Jul 23
2.5913
2.5913
2.5913
2.5913
+0.0338
+1.26%
27/05 | Energy
8,138.00
7,982.00
8,163.00
7,945.50
+175.50
+2.20%
27/05 | Metals
2,249.00
2,225.50
2,267.00
2,213.50
+18.00
+0.81%
27/05 | Metals
2,078.50
2,066.00
2,062.00
2,063.00
+4.50
+0.22%
26/05 | Metals
2,337.00
2,257.50
2,361.50
2,254.50
+65.00
+2.86%
27/05 | Metals
21,095.50
21,445.00
21,695.50
21,092.00
-132.50
-0.62%
27/05 | Metals