Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Mar 22
608.60
610.50
610.90
607.88
-1.40
-0.23%
18:39:27 | Agriculture
Mar 22
790.40
795.00
802.62
788.88
-6.60
-0.83%
18:39:27 | Agriculture
Mar 22
2,204.00
2,222.00
2,227.00
2,200.00
-142.00
-6.05%
18:38:52 | Agriculture
Mar 22
2,651.00
2,656.00
2,656.50
2,639.00
-6.00
-0.23%
18:39:10 | Agriculture
Feb 22
1,839.50
1,840.95
1,844.25
1,837.10
-3.70
-0.20%
18:39:25 | Metals
Apr 22
1,048.30
1,024.40
1,048.90
1,017.60
+19.90
+1.94%
18:39:28 | Metals
Mar 22
24.285
24.195
24.323
24.137
+0.054
+0.22%
18:39:25 | Metals
Mar 22
4.5207
4.4482
4.5285
4.4437
+0.0507
+1.13%
18:39:28 | Metals
Mar 22
88.31
87.69
88.57
87.28
-0.13
-0.15%
18:39:01 | Energy
Mar 22
85.87
85.02
86.06
84.73
+0.07
+0.08%
18:38:57 | Energy
Feb 22
3.989
4.016
4.037
3.978
-0.042
-1.04%
18:38:48 | Energy
Feb 22
2.4581
2.4401
2.4619
2.4288
+0.0011
+0.04%
18:39:28 | Energy
Feb 22
769.13
766.25
771.00
761.50
-6.87
-0.89%
18:38:59 | Energy