Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Aug 19
1,424.60
1,428.20
1,431.45
1,420.55
+1.30
+0.09%
13:14:25 | Metals
Sep 19
16.117
16.003
16.148
15.963
+0.146
+0.91%
13:13:58 | Metals
Sep 19
2.706
2.703
2.711
2.699
+0.003
+0.11%
13:14:21 | Metals
Sep 19
63.79
63.58
63.91
63.45
+0.13
+0.20%
13:14:24 | Energy
Aug 19
56.76
56.55
56.88
56.42
-0.02
-0.04%
13:14:21 | Energy