Tỷ giá Tiền tệ Chéo Trực tuyến
Ký hiệu
Mua
Bán
Mới nhất
Mở
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
1.0729
1.0733
1.0731
1.0724
1.0735
1.0724
+0.0008
+0.07%
10:14:40 | Tiền tệ
131.16
131.17
131.16
131.05
131.38
130.73
+0.12
+0.09%
10:14:37 | Tiền tệ
1.2048
1.2052
1.2050
1.2042
1.2061
1.2036
+0.0008
+0.07%
10:14:35 | Tiền tệ
0.9220
0.9221
0.9221
0.9219
0.9227
0.9212
+0.0001
+0.02%
10:14:39 | Tiền tệ
1.3394
1.3398
1.3396
1.3399
1.3408
1.3390
-0.0002
-0.01%
10:14:44 | Tiền tệ
0.6960
0.6962
0.6961
0.6959
0.6971
0.6948
+0.0003
+0.04%
10:14:46 | Tiền tệ
0.6318
0.6320
0.6319
0.6321
0.6328
0.6309
-0.0004
-0.06%
10:14:44 | Tiền tệ