Tỷ giá Tiền tệ Chéo Trực tuyến
Ký hiệu
Mua
Bán
Mới nhất
Mở
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
1.0867
1.0871
1.0869
1.0864
1.0878
1.0835
+0.0004
+0.04%
18/05 | Tiền tệ
155.64
155.67
155.65
155.38
155.99
155.25
+0.28
+0.18%
18/05 | Tiền tệ
1.2699
1.2704
1.2701
1.2670
1.2712
1.2645
+0.0036
+0.28%
18/05 | Tiền tệ
0.9089
0.9094
0.9092
0.9059
0.9099
0.9054
+0.0032
+0.35%
18/05 | Tiền tệ
1.3611
1.3612
1.3612
1.3616
1.3644
1.3601
-0.0006
-0.05%
18/05 | Tiền tệ
0.6692
0.6693
0.6693
0.6678
0.6702
0.6648
+0.0015
+0.23%
18/05 | Tiền tệ
0.6134
0.6135
0.6134
0.6121
0.6140
0.6101
+0.0015
+0.25%
18/05 | Tiền tệ