Tỷ giá Tiền tệ Chéo Trực tuyến
Ký hiệu
Mua
Bán
Mới nhất
Mở
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
24,350.0
24,380.0
24,365.0
24,430.0
24,510.0
24,365.0
-135.0
-0.55%
02/12 | Tiền tệ
1.0538
1.0542
1.0540
1.0522
1.0545
1.0428
+0.0018
+0.17%
03/12 | Tiền tệ
1.2289
1.2294
1.2292
1.2252
1.2300
1.2135
+0.0039
+0.31%
03/12 | Tiền tệ
134.29
134.32
134.30
135.27
135.98
133.65
-0.96
-0.71%
03/12 | Tiền tệ
0.6794
0.6796
0.6795
0.6808
0.6837
0.6744
-0.0014
-0.21%
03/12 | Tiền tệ
0.6408
0.6412
0.6410
0.6357
0.6419
0.6329
+0.0042
+0.66%
03/12 | Tiền tệ
0.9367
0.9371
0.9369
0.9368
0.9438
0.9327
0.0000
0.00%
03/12 | Tiền tệ
1.3471
1.3475
1.3473
1.3436
1.3518
1.3421
+0.0041
+0.31%
03/12 | Tiền tệ