Tỷ giá Tiền tệ Chéo Trực tuyến
Ký hiệu
Mua
Bán
Mới nhất
Mở
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
1.0517
1.0519
1.0518
1.0583
1.0615
1.0506
-0.0065
-0.61%
21:50:38 | Tiền tệ
136.13
136.16
136.15
135.44
136.32
135.13
+0.71
+0.53%
21:50:38 | Tiền tệ
1.2865
1.2872
1.2868
1.2880
1.2881
1.2819
-0.0009
-0.07%
21:50:37 | Tiền tệ
0.6922
0.6924
0.6923
0.6921
0.6964
0.6916
0.0000
0.00%
21:50:37 | Tiền tệ
0.8610
0.8616
0.8613
0.8627
0.8647
0.8611
-0.0014
-0.16%
21:50:38 | Tiền tệ
1,820.39
1,820.69
1,820.54
1,750.20
1,829.53
1,818.71
-2.17
-0.12%
21:50:42 | Tiền tệ