Tỷ giá Tiền tệ Chéo Trực tuyến
Ký hiệu
Mua
Bán
Mới nhất
Mở
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
1.2035
1.2037
1.2036
1.2034
1.2080
1.2027
+0.0003
+0.02%
19:48:57 | Tiền tệ
108.45
108.48
108.47
108.14
108.55
107.98
+0.32
+0.29%
19:49:02 | Tiền tệ
1.2533
1.2535
1.2534
1.2531
1.2541
1.2476
+0.0002
+0.02%
19:49:01 | Tiền tệ
0.7767
0.7769
0.7768
0.7760
0.7816
0.7753
+0.0011
+0.14%
19:49:01 | Tiền tệ
0.8621
0.8626
0.8624
0.8602
0.8635
0.8604
+0.0022
+0.26%
19:49:00 | Tiền tệ
1,767.86
1,768.12
1,767.99
1,743.30
1,775.74
1,763.74
-3.44
-0.19%
19:49:05 | Tiền tệ