Tỷ giá Tiền tệ Chéo Trực tuyến
Ký hiệu
Mua
Bán
Mới nhất
Mở
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
1.1314
1.1318
1.1316
1.1300
1.1333
1.1266
+0.0017
+0.15%
04:59:56 | Tiền tệ
112.80
112.83
112.82
113.15
113.61
112.56
-0.34
-0.30%
04:59:53 | Tiền tệ
1.2844
1.2848
1.2846
1.2802
1.2854
1.2742
+0.0038
+0.30%
04:59:54 | Tiền tệ
0.6995
0.7001
0.6998
0.7094
0.7100
0.6993
-0.0095
-1.34%
04:59:58 | Tiền tệ
0.8545
0.8550
0.8547
0.8489
0.8551
0.8492
+0.0060
+0.70%
04:59:57 | Tiền tệ
1,783.25
1,783.52
1,783.38
1,750.20
1,786.15
1,766.20
+14.49
+0.82%
04:59:51 | Tiền tệ