Chỉ số Trực tuyến
Tên
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
3,080.82
3,064.78
3,062.18
3,031.54
+25.09
+0.82%
02:59:56 | NYSE
6,220.14
6,166.42
6,179.34
6,076.60
+53.72
+0.87%
02/06 | Luân Đôn
12,021.28
11,896.70
12,055.57
11,850.34
+434.43
+3.75%
02/06 | Xetra
3,159.02
3,096.15
3,168.48
3,096.15
+81.10
+2.63%
02/06 | Xetra
22,325.61
22,175.52
22,401.79
22,118.40
+263.22
+1.19%
02/06 | Tokyo
23,995.94
23,792.24
23,806.32
23,539.91
+263.42
+1.11%
02/06 | Hồng Kông
2,921.40
2,916.32
2,917.15
2,871.96
+5.97
+0.20%
02/06 | Thượng Hải