Chỉ số Trực tuyến
Tên
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
3,087.01
3,077.50
3,088.33
3,075.82
-6.07
-0.20%
03:59:57 | NYSE
7,328.54
7,334.95
7,359.38
7,258.46
-30.84
-0.42%
11/11 | Luân Đôn
13,198.37
13,178.93
13,225.62
13,144.09
-30.19
-0.23%
11/11 | Xetra
3,696.82
3,688.08
3,702.78
3,683.33
-2.83
-0.08%
11/11 | Xetra
23,331.84
23,432.00
23,471.82
23,323.02
-60.03
-0.26%
11/11 | Tokyo
26,926.55
27,289.50
27,361.41
26,830.47
-724.59
-2.62%
11/11 | Hồng Kông
2,909.97
2,947.59
2,949.96
2,906.77
-54.21
-1.83%
11/11 | Thượng Hải