Chỉ số Trực tuyến
Tên
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
4,164.00
4,105.35
4,176.54
4,088.39
+52.92
+1.29%
05:00:32 | NYSE
7,864.71
7,836.71
7,890.82
7,835.36
+28.00
+0.36%
07/02 | Luân Đôn
15,320.88
15,359.59
15,363.41
15,273.60
-25.03
-0.16%
07/02 | Xetra
27,574.50
27,632.00
27,659.50
27,449.50
-110.97
-0.40%
11:35:34 | Tokyo
21,368.00
21,306.50
21,470.00
21,190.00
+69.30
+0.33%
11:36:16 | Hồng Kông