Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
64,227.8
$1.27T
$33.68B
41.28%
1
-2.41%
-0.30%
2
ETH
3,190.92
$382.59B
$20.80B
25.50%
0.049515
-7.31%
-6.74%
3
USDT
0.9998
$114.40B
$62.64B
76.79%
0.00001556
-0.04%
-0.03%
4
BNB
562.70
$81.95B
$1.82B
2.23%
0.00873816
-3.52%
-1.55%
5
SOL
171.430
$79.96B
$3.90B
4.78%
0.00267796
-0.99%
+9.40%
6
USDC
1.0002
$34.02B
$6.92B
8.49%
0.00001556
+0.04%
-0.02%
7
XRP
0.6014
$33.61B
$2.18B
2.67%
0.00000935
-0.66%
+1.26%
8
stETH
3,186.83
$31.26B
$93.60M
0.11%
0.0494923
-7.41%
-6.93%
9
DOGE
0.123877
$18.00B
$912.49M
1.12%
0.00000193
-5.57%
+2.14%
10
TON
6.6438
$16.68B
$256.52M
0.31%
0.00010316
-4.01%
-7.53%